LA-law

A+ A A-

         

Terms

Privacy Statement

Nederlands Klik hier voor het Privacy Statement.

Tarieven

LA-Law.NL verricht haar werkzaamheden in principe op basis van een uurtarief. Dit uurtarief wordt bij aanvang van de zaak tussen de advocaat en de cliënt overeengekomen.

Naast het uurtarief worden ook zogeheten verschotten in rekening gebracht. Het gaat hierbij om aan derden te betalen bedragen die veelal door LA-Law.NL worden voorgeschoten, zoals het griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van deskundigen.

De totale kosten die voor een cliënt gemoeid zijn met de behandeling van de zaak, zijn in grote mate afhankelijk van het aantal uren dat de advocaat aan de zaak moet besteden, en ook van de vraag of er al dan niet geprocedeerd moet worden, dan wel vooruitlopende daarop de nodige voorbereidingen moeten worden getroffen.

Bijzondere honorariumafspraken behoren tot de mogelijkheden, waarbij een kostendekkend uurtarief tezamen met een redelijk percentage van het te behalen resultaat als uitgangspunt worden genomen.

LA-Law.NL biedt aan minder draagkrachtige cliënten door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand aan; de zaak wordt dan op toevoegingsbasis aangenomen ('pro bono'), waarvoor naast de genoemde verschotten tevens een beperkte eigen bijdrage verschuldigd is. Om voor een toevoeging in aanmerking te komen, dient de zaak betrekking te hebben op een belang van minimaal € 500,00, en tevens dient het inkomen en vermogen van de cliënt binnen bepaalde grenzen te vallen. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert ook aanvullende regels en criteria. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Voor tarieven in de creatieve sector wordt verwezen naar de zogeheten 'pro crea'-diensten van LA-Law.NL onder de noemer 'Law pour L’Art'.

Algemene Voorwaarden / General Terms

Nederlands Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

 English Click here for the General Terms.

Kantoorklachtenregeling

Indien een cliënt het kantoor LA-Law.NL benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. M.M.C. van de Kraats, oud-advocaat, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris:

Mr. M.C.C. (Marica) van de Kraats

Gortstraat 38

4331 LC

MIDDELBURG

T: +31 118 637 387

Een klacht is iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.  

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen LA-Law.NL en de cliënt.

NederlandsKlik hier voor de Kantoorklachtenregeling 2016

Let op: Voor het openen van pdf-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig.
Please note: To open pdf-files one needs Acrobat Reader.

 

Tuchtklacht

Leidt de klachtbehandeling van kantoor niet tot een bevredigende oplossing, kan een tuchtklacht worden ingediend bij de lokale orde van LA-Law.NL, dat naast de Nederlandse Orde van Advocaten met landelijk bereik, toezicht houdt op de kwaliteit van de advocatuur en de beroepsuitoefening door individuele advocaten in het bijzonder.

De Orde van Advocaten Breda Middelburg heeft daarvoor een webformulier op haar website ter beschikking gesteld, waarmee een digitale (tucht)zaak tegen de advocaat of het kantoor van de advocaat - waarover is of wordt geklaagd - kan worden opgestart:  

Advocatenorde Webformulier klacht

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) schept belangrijke verplichtingen voor advocaten en andere zakelijke dienstverleners. Op grond van de WWFT dient LA-Law.NL de cliënt formeel te identificeren door het identiteitsbewijs te controleren. Indien de cliënt een rechtspersoon betreft, dient een origineel uittreksel uit de registers van de Kamer van Koophandel te worden opgevraagd en gecontroleerd, alsmede het identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon. Bij aanvang van de werkzaamheden zal de cliënt gevraagd worden bovengenoemde gegevens te verstrekken, waarvan kopieën in het dossier zullen worden bewaard. 

De WWFT verplicht advocaten voorts om ongebruikelijke financiële transacties te melden. Ongebruikelijke transacties zijn: (i) transacties in cheques of contanten van € 15.000,00 of meer (of bedragen net onder de meldgrens); of (ii) transacties die aanleiding geven te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Copyright @ LA-Law.NL. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.